تلفن35002559-031
 
                 تلفن داخلي: 2559
 
                       آدرس: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، ساختمان انديشه، اتاق هاي 307 و 309
 
  Email: rdc@khuisf.ac.ir , rdc.khu@gmail.com                      

 
 
 
۱۴۰۱ چهارم مهر
(مرکز" مشاوره پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان
Powered by DorsaPortal